دیکشنری و واکنش حرارتی- هسته ای (thermonuclear reaction)


واکنش حرارتی- هسته ای (thermonuclear reaction)

واکنش حرارتی- هسته ای فرآیندی است که موجب آزاد شدن انرژی هسته ای می گردد. این عمل در دماهای بسیار بالا اتفاق می افتد. دانشمندان بر این باورند که دما و فشار در هستۀ خورشید به قدری زیاد است که واکنش های حرارت- هسته ای موجب تبدیل هیدروژن به هلیم می گردد. این عمل برای خورشید انرژی بخش است.

واکنش حرارتی- هسته ای در دماهای حدود 40- 20 میلیون درجۀ سلسیوس به وقوع می پیوندد.

منبع :  www.noojum.com