دیکشنری پ پروتون (proton)


پروتون (proton)

یک پروتون، ذره ای با بار الکتریکی مثبت است. پروتون ها در هسته، در مرکز اتم یافت می شوند.

اتم های عناصر مختلف تعداد پروتون های متفاوتی دارند.

منبع :  www.noojum.com