دیکشنری س سرطان (خرچنگ) (Cancer)


سرطان (خرچنگ) (Cancer)

سرطان يا خرچنگ، يكي از صور فلكي منطقه البروج است. سرطان در نيمكره شمالي بين صورت فلكي جوزا (دو پيكر) و صورت فلكي شير (اسد) مي‌تواند ديده شود. سرطان الگويي از ستارگان كم نور است، ولي به سادگي پيدا مي‌شود. چيزي كه قابل توجه است اين كه سرطان يك خوشه باز متشكل بيش از صد ستاره است كه به نام علفدان خوانده مي‌شود. علفدان توسط دوربين‌هاي دو چشمي به بهترين نحو ديده مي‌شود.

دو ستاره از ستارگان واقع در سرطان به نام اختصاري اسز خوانده مي‌شوند.

منبع :  www.noojum.com