دیکشنری ا اخترشناسي (نجوم) (astronomy)


اخترشناسي (نجوم) (astronomy)

اخترشناسي به مطالعه علمي هر چيزي كه در ماوراء جو زمين در جهان واقع شده است، اطلاق مي‌شود. نجوم چنان دامنه وسيعي را در بر مي‌گيرد كه امروزه به شاخه‌هاي متعددي تقسيم گرديده است. اين شاخه‌ها شامل مطالعه ستارگان، غبار بين ستاره‌اي، كهكشان‌ها، منظومه شمسي و هر چيز درون آن مي‌باشد.

نجوم شامل مباحثي همچون كيهان شناسي و نظريه بيگ بنگ (مهبانگ – انفجار بزرگ) نيز مي‌شود.

منبع :  www.noojum.com