دیکشنری س سال كيهاني (cosmic year)


سال كيهاني (cosmic year)

سال كيهاني، نامي است كه به مدت زمان چرخش يك دور خورشيد به دور مركز كهكشان داده شده است.

سال كيهاني معادل حدود 225 ميليون سال است.

منبع :  www.noojum.com