دیکشنری ن نیمکرۀ جنوبی (southern hemisphere)


نیمکرۀ جنوبی (southern hemisphere)

نیمکرۀ جنوبی، از کره زمین است که در جنوب استوا قرار دارد. عرض های جغرافیایی موجود در نیمکرۀ جنوبی توسط درجات جنوبی اندازه گیری می شوند. نیمکرۀ جنوبی آسمان، قسمتی از آسمان است که از نیمکرۀ جنوبی زمین رؤیت می شود. این قسمت شامل صورفلکی نیمکرۀ جنوبی، سحابی ها، کهکشان ها و دیگر اجرام می شود.

در نیمکرۀ جنوبی، صور فلکی بیشتری نسبت به نیمکرۀ شمالی آسمان وجود دارد.

منبع :  www.noojum.com