دیکشنری ف فزاينده (waxing)


فزاينده (waxing)

فزاينده توصيف يكي از حالت هاي ماه است. به نظر مي رسد كه اندازه ماه فزاينده زياد شده و يا در حال افزايش يافتن است. عمل فوق به اين دليل صورت مي گيرد كه نور منعكس شده خورشيد توسط سطح ماه به طرف زمين بر مي‌گردد؛ بنابراين قسمت بيشتري از آن رويت مي‌شود. متضاد فزاينده، كاهنده است.

يك ماه فزاينده، حالت بين يك ماه نو و يك ماه كامل مي‌باشد.

منبع :  www.noojum.com