دیکشنری ث ثور (Taurus)


ثور (Taurus)

ثور یا گاو یک صورت فلکی است. این صورت فلکی یکی از صورفلکی منقطه البروج است. صورت فلکی ثور شامل یک ستارۀ غول قرمز به نام دبران نیز می شود. این صورت فلکی همچنین شامل دو خوشۀ ستاره ای قلایص و پروین می گردد. در این صورت فلکی، یک ستارۀ جوان جالب توجه می گردد. در این صورت فلکی، یک ستارۀ جوان جالب توجه تی ثور نیز وجود دارد. جالبتر از همه برای ستاره شناسان این است که سحابی خرچنگ نیز در صورت فلکی ثور است.

14 ستاره درخشانتر از قدر چهارم در صورت فلکی ثور وجود دارند.

منبع :  www.noojum.com