دیکشنری س سيگنوس A (دجاجه، ماكيان) Cygnus A


سيگنوس A (دجاجه، ماكيان) Cygnus A

سيگنوس A يك منبع راديويي قوي در صورت فلكي دجاجه يا قو است. سيگنوس A در آسمان سومين منبع راديويي از لحاظ قدرت بعد از خورشيد و ابرنواختري به جاي مانده از ذات الكرسي A مي‌باشد. سيگنوس A يك كهكشان راديويي است، كه با فاصله‌اي در حدود 555 ميليون سال نوري از ما قرار دارد.

سيگنوس A اشعه X كم انرژي توليد مي‌كند.

منبع :  www.noojum.com