دیکشنری ه همجوشی هسته ای (nuclear fusion)


همجوشی هسته ای (nuclear fusion)

همجوشی هسته ای نوعی انرژی است. این فرآیند ساخته شدن هستۀ یک عنصر توسط ذوب کردن یا جوش دادن هسته های عنصر دیگر را توصیف می کند. معمولاً هسته های عنصر هیدروژن به هم جوش می خورند تا اتم های عنصر هلیم را بسازند. در هنجوشی هسته ای از جرم مواد کاسته می شود و به انرژی تبدیل می گردد.

همجوشی هسته ای فقط در درجۀ حرارت بسیار بالا صورت می گیرد.

منبع :  www.noojum.com