دیکشنری ف فضاپیماهای تحقیقاتی پایونیر (Pioneer space probe)


فضاپیماهای تحقیقاتی پایونیر (Pioneer space probe)

فضاپیماهای تحقیقاتی پایونیر یک سری فضاپیماهای تحقیقاتی بدون سرنشین بودند که از زهره، مشتری و زحل بازدید کردند. برخی از آنها به فضای بیرونی رفته، قصد رفتن به ستارگان دور دست را دارند.

یک فضاپیمای تحقیقاتی پایونیر اولین نقشه از سطح زهره را تهیه نمود.

منبع :  www.noojum.com