دیکشنری ن نور (light)


نور (light)

نور، شکلی از انرژی است. امواج نوری قسمتی از طیف الکترومغناطیسی هستند. در آسمان شب، نور مستقیماً از ستاره ها می آید و به وسیله ماه و سیارات منعکس می گردد.

نور خورشید منبعی برای تمام حیات روی زمین است.

منبع :  www.noojum.com