دیکشنری ت تأخیر (retardation)


تأخیر (retardation)

تأخیر، اختلاف زمانی بین دو طلوع ماه متوالی است.

تأخیر معمولاً حدود یک ساعت طول می کشد.

منبع :  www.noojum.com