دیکشنری غ غول قرمز (red giant)


غول قرمز (red giant)

غول قرمز، مرحله ای از زندگی یک ستاره است. برخی ستارگان در طول زندگی خود در پایان زندگیشان باز شده یا منبسط می گردند و به غول قرمز تبدیل می شوند؛ سپس غول قرمز منقبض شده و به کوتوله های سفید تبدیل می گردد، که نور ضیعفی از خود گسیل دارند.

غول قرمز ستاره ای است که 300 الی 400 بار از اندازۀ خورشید بزرگتر است.

منبع :  www.noojum.com