دیکشنری خ خیزش (lift – off)


خیزش (lift – off)

خیزش، زمانی است که یک وسیلۀ فضایی سطح زمین را ترک می کند. خیزش زمانی صورت می گیرد که موتور راکت روشن شده باشد و گیره هایی که وسیله را در محل نگه داشته اند، رها شوند.

در عمل خیزش، از مقدار عظیمی از انرژی استفاده می گردد.

منبع :  www.noojum.com