دیکشنری ن نیمکره (hemisphere)


نیمکره (hemisphere)

نیمکره نیمی از یک توپ خالی یا کره است. دانشمندان آسمان را مانند یک کره به دور زمین تصور می کنند. آنها زمین را توسط استوای سماوی به دور قسمت تقسیم کرده اند.

صور فلکی و دیگر اجرام می توانند به گونه ای روی نیمکره قرار گیرند که نقشه هایی از آنها تهیه گردد.

منبع :  www.noojum.com