دیکشنری د دنباله دار دوره ای (periodic comet)


دنباله دار دوره ای (periodic comet)

یک دنباله دار دوره ای، دنباله داری است، که در مداری نزدیک به زمین در فواصل زمانی منظمی در حال چرخیدن است.

دنباله دار هالی یک دنباله دار دوره ای است که می تواند در هر 75 الی 76 سال یک بار دیده می شود.

منبع :  www.noojum.com