دیکشنری ا ابَر نواختر (supernova)


ابَر نواختر (supernova)

ابو نواختر ستاره ای است که منفجر می شود. درخشش این ستاره ممکن است 20 قدر افزایش یابد. یک ابر نواختر هنگامی به وقوع می پیوندد یک ستارۀ بسیار بزرگ و پیر، سوخت هسته ای خود را تمام می کند. مواد باقی مانده در ستاره به طرف داخل فروپاشیده می شوند. این عمل موجب می شود تا دمای مرکز ستاره به میلیون ها درجه برسد. این ستاره به صورت ابر نواختر منفجر می شود و مواد خود را در فضا پخش می کند که به بازمانده های ابر نواختر تبدیل می گردند.

در سال 1987 میلادی یک ابر نواختر در کهکشان ابر ماژلانی بزرگ وجود داشت.

منبع :  www.noojum.com