دیکشنری ق قمر (ماه) (moon)


قمر (ماه) (moon)

اقمار یک سیاره، قمرهای طبیعی هستند که با سیارۀ خود در مداری به دور خورشید می گردند. برخی سیارات مانند عطارد، قمر ندارند. سیارات دیگری مانند اورانوس تعداد زیادی قمر دارند. زحل حداقل 23 قمر دارد.

اخترشناسان مطمئن نیستند که اورانوس چند قمر دارد ولی تعداد قمرهای آن حداقل 15 تا می باشد.

منبع :  www.noojum.com