دیکشنری ا اخترشناسی مادون قرمز (infra – red astronomy)


اخترشناسی مادون قرمز (infra – red astronomy)

اخترشناسی مادون قرمز مطالعۀ آسمانها با استفاده از تصویر برداری مادون قرمز است. تشعشعات مادون قرمز عکس های حرارتی از اجرام دور که با نور مرئی قابل رؤیت نیستند، تهیه می کند.

اخترشناسی مادون قرمز توسط تلسکوپ های مخصوصی روی زمین و در ماهواره هایی در فضا انجام می پذیرد.

منبع :  www.noojum.com