دیکشنری م مجموعه ماموريتي (Cluster mission)


مجموعه ماموريتي (Cluster mission)

مجموعه ماموريتي، مجموعه‌اي از چهار ماهواره شناسايي است كه توسط آژانس فضايي اروپا به فضا پرتاب شدند. ماهواره توسط يك موشك آرين در سال 1995 ميلادي در مدار زمين جاي گرفتند. آنها يك نقشه سه بعدي از ميدان مغناطيسي زمين ترسيم كردند و بادهاي خورشيدي را مورد مطالعه قرار دادند.

چهار ماهواره مجموعه ماموريتي در فضا،‌ هر كدام در يك رأس هرم فرضي بسيار بزرگي جاي گرفتند.

منبع :  www.noojum.com