دیکشنری م ماهوارۀ عملیاتی زیست محیطی ثابت زمین (GOES)


ماهوارۀ عملیاتی زیست محیطی ثابت زمین (GOES)

ماهواره عملیاتی زیست محیطی ثابت زمین، (Geostationary Operational Environmental Satellites) مجموعه ای از ماهواره های هواشناسی هستند که توسط ایالات متحدۀ امریکا به فضا پرتاب شده اند. ماهواره های فوق در مدار ثابت زمین (ژئوسینکرون) در بالای خط استوا واقعند. این ماهواره ها سیستم های هواشناسی را در سواحل غرب و شرق ایالات متحده دنبال می کنند.

GOES هر نیم ساعت یک عکس از وضعیت هوا به زمین ارسال می کند.

منبع :  www.noojum.com