دیکشنری ک کوژ ماه (ماه محدب) (gibbous)


کوژ ماه (ماه محدب) (gibbous)

محدب، توصیف یکی از حالت های ماه است. این حالت زمانی است که ماه بین نیم قرص و ماه کامل است. کوژماه وقتی که ماه در حالت فزاینده یا کاهنده است، دیده می شود.

کوژماه شبیه به یک برآمدگی است.

منبع :  www.noojum.com