دیکشنری ک كروموسفر (رنگين كره) (chromosphere)


كروموسفر (رنگين كره) (chromosphere)

كروموسفر قسمتي از جو خورشيد است. كروموسفر بلافاصله در بالاي فتوسفر (نور سپهر) خورشيد قرار دارد. كروموسفر فقط در هنگام يك خورشيد گرفتگي كامل مشاهده مي‌شود. با استفاده از يك طيف نماي خورشيدي، كروموسفر را مي‌توان در هر زماني به سادگي مورد مطالعه قرار داد. كروموسفر به رنگ قرمز است.

كروموسفر عمدتاً از گاز هيدروژن ساخته شده است.

منبع :  www.noojum.com