دیکشنری آ آب (water)


آب (water)

آب يك مايع بدون بو و مزه است. اين مايع تركيبي از اكسيژن و هيدروژن است. وقتي كه به آب حرارت مي دهيم آب به شكل گازي به نام بخار آب در مي‌آيد. در دماهاي صفر درجه سلسيوس و زير آن، آب به مادي جامدي به نام يخ تبديل مي‌گردد. زندگي بدون آب وجود ندارد. زمين تنها سياره‌اي است كه نواحي وسيعي از آب را در بر دارد. وجود آب در سياره‌اي ديگر ممكن است اجازه پيدايش برخي اشكال حيات را بدهد. در روي ماه آب وجود ندارد. منبع : www.noojum.com