دیکشنری پ پروکسیما قنطورس (قنطورس نزدیک)(Proxima Centauri)


پروکسیما قنطورس (قنطورس نزدیک)(Proxima Centauri)

پروکسیما قنطورس، یک ستاره واقع در صورت فلکی قنطورس می باشد. این ستاره نزدیکترین ستارۀ شناخته شده به منظومۀ شمسی ما است. پروکسیما قنطورس حدود 3/4 سال نوری از زمین فاصله دارد. پروکسیما قنطورس یک ستارۀ شراره ای است. این ستاره سومین ستاره در گروه آلفا قنطورس است.

پروکسیما قنطورس به سادگی با یک دوربین دوچشمی قابل رؤیت است.

منبع :  www.noojum.com