دیکشنری ا اخترشناسی ماوارءبنفش (ultraviolet astronomy)


اخترشناسی ماوارءبنفش (ultraviolet astronomy)

اخترشناسی ماوارء بنفش مطالعۀ تشعشعات ماوراء بنفش است. به دلیل این که جو زمین اکثر تشعشعات ماوارء بنفش را جذب می کند، اخترشناسی ماوارء بنفش توسط دانشمندانی که به مطالعۀ کهکشان ها می پردازند، مورد استفاده قرار گرفته است. ستارگان داغ و جوان در کهکشان ها منابع قوی این نوع تشعشعات می باشند.

اخترشناسی ماوارء بنفش، ستارگان داغ و جوانی در سحابی جبار یافته است.

منبع :  www.noojum.com