دیکشنری س ستارۀ بسیار سنگین (supermassive star)


ستارۀ بسیار سنگین (supermassive star)

ستارۀ بسیار سنگین ستاره ای با جرم بسیار عظیم است. این ستاره ها جرمی در حدود 100 برابر جرم خورشید دارند.

یک ستارۀ بسیار سنگین به بزرگی یک ابرغول نیست.

منبع :  www.noojum.com