دیکشنری س سحابی (nebula)


سحابی (nebula)

سحابی، انبوهی از گاز و غبار در فضاست. برخی از سحابی ها به وسیله تشعشعات الکترومغناطیسی می درخشند. برخی دیگر از سحابی ها تاریک هستند، و فقط به دلیل قرار گرفتن در محدودۀ یک سحابی یا ستارۀ درخشان دیگر رؤیت می شوند. یک سحابی سیاره ای حلقه ای از گاز است که از یک غول قرمز به هنگام تبدیل شدن به یک کوتولۀ سفید در مرحلۀ تحول ستاره ای بیرون داده شده است.

با گذشت بالغ بر میلیون ها سال، از مواد موجود در یک سحابی، ستاره های جدید تشکیل می شوند.

منبع :  www.noojum.com