دیکشنری گ گيسو (coma)


گيسو (coma)

گيسو، ابر نازك گاز و گرد و غباري است كه هسته يك دنباله‌دار را احاطه مي‌كند. اين ابر تقريباً شبيه يك توپ يا كره است. گيسو ممكن است از ده هزار كيلومتر تا يك ميليون كيلومتر از هسته دنباله‌دار كشيده شود. تعدادي از دنباله‌دارها همچنين به وسيله گيسويي وسيع از هيدروژن نيز احاطه مي‌شوند. اين گيسوها ممكن است به ضخامت 10 ميليون كيلومتر نيز بالغ شوند.

گيسو معمولاً طولاني‌ترين حالت خود را درست بعد از اين كه دنباله‌دار به نزديكترين موقعيت خود به خورشيد مي‌رسد، پيدا مي‌كند.

منبع :  www.noojum.com