دیکشنری خ خرسی ها (Ursids)


خرسی ها (Ursids)

خرسی ها، یک رگبار شهابی است که در ماه دسامبر از روی زمین دیده می شود. این رگبار شهابی در حوالی 22 دسامبر به اوج فعالیت خود می رسد. در این رگبار شهابی حداکثر در هر ساعت، 15 شهاب وجود دارد.

به نظر می رسد که سرچشمۀ خرسی ها در صورت فلکی دب اصغر باشد.

منبع :  www.noojum.com