دیکشنری ن نورسنجی نوری- الکتریکی (photoelectric photometry)


نورسنجی نوری- الکتریکی (photoelectric photometry)

نورسنجی روشی برای اندازه گیری قدرت یا شدت نور است. نورسنج از یک باطری نوری- الکتریکی استفاده می کند که به هنگام رسیدن نور به آن، یک جریان الکتریکی تولید می کند. نور از یک تلسکوپ به طرف باطری هدایت می شود.

نورسنجی نوری- الکتریکی نوسانات نور ستارگان را مانند درخشندگی آنها اندازه گیری می کند.

منبع :  www.noojum.com