دیکشنری ا انحراف (عدم انطباق كانوني) (aberration)


انحراف (عدم انطباق كانوني) (aberration)

انحراف به معناي مقدار اختلافي است كه به نظر مي‌رسد به اندازه آن ستاره‌ها مكانشان را در آسمان تغيير مي‌دهند. علت اين تغيير جابه‌جايي زمين به هنگامي است كه در مدار خود به دور خورشيد مي‌چرخد و نيز اين واقعيت كه نور با يك سرعت خاص حركت مي‌كند.

انحراف نور ستارگان توسط منجم انگليسي جيمز برادلي در سال 1729 كشف گرديد.

منبع : www.noojum.com