دیکشنری ر رهاکردن (jettison)


رهاکردن (jettison)

رهاکردن، توصیف پرتاب کردن یا دور انداختن اشیایی است که دیگر مورد استفاده نمی باشند. در یک پرتاب فضاپیما، راکت هایی که عمل پرتاب را انجام داده اند، زمانی که کارشان تمام شد، رها می گردند. این راکت ها هنگامی که از درون جو به پایین سقوط می کنند، می سوزند.

مرکز کنترل فضایی سومین مرحله رها کردن راکت فضاپیما را انجام داد.

منبع :  www.noojum.com