دیکشنری ع عبور نصف النهاری (transit)


عبور نصف النهاری (transit)

عبور نصف النهاری، عبور یک جسم مانند زهره، از روی یک جسم دیگر مانند خورشید را توصیف می کند. عبور نصف النهاری همچنین می تواند برای توصیف عبور یک جسم آسمانی از روی نصف النهار یا خط طول جغرافیایی شخص مشاهده گر استفاده شود.

دانشمندان عبور نصف النهار مریخ را از روی فوبوس دیدند.

منبع :  www.noojum.com