دیکشنری ح حساسه گر (دریابه) (sensor)


حساسه گر (دریابه) (sensor)

حساسه گر، قسمتی از یک وسیله است. حساسه گر قسمتی است که تپ دریافت شده را به علامتی که توسط قسمت دیگر وسیله قابل اندازه گیری است، تغییر دهد. حساسه گرها برای تشخیص حرارت، سرما یا سرعت باد مورد استفاده قرار می گیرند.

حساسه گرهای وویجر2 ، دمای قمر تریتون را 38 درجۀ کلوین تشخیص دادند.

منبع :  www.noojum.com