دیکشنری ع عيوق (آلفا – ارابه ران) Capella) )


عيوق (آلفا – ارابه ران) Capella) )

عيوق ستاره‌اي در صورت فلكي اريگا يا ارابه ران است. عيوق ششمين ستاره درخشان آسمان شب است. عيوق در نيمكره شمالي به رنگ زرد روشن قابل رويت است. اين يك ستاره چند تايي است كه از 3 ستاره نزديك به هم تشكيل شده است. عيوق در فاصله 45سال نوري از زمين قرار دارد. عيوق به معني بز كوچك ماده است.

منبع :  www.noojum.com