دیکشنری ن نظریۀ بطلیموس (Ptolemaic theory)


نظریۀ بطلیموس (Ptolemaic theory)

نظریۀ بطلیموس نگرشی راجع به منظومه شمسی است که توسط بطلیموس ریاضیدان و اخترشناس یونانی حدود 1900 سال پیش ارائه گردید. بطلیموس معتقد بود که سیاره ها به  دور زمین می گردند، ولی مدارهای مجزایی نیز دارند که او آنها را فلک تدویر (سیستم دایره ای بطلیموسی) نامیده بود.

اخترشناسان 1500 سال پیش تشخیص دادند که نظریۀ بطلیموس صحیح نیست.

منبع :  www.noojum.com