دیکشنری م ماه شناسی (selenology)


ماه شناسی (selenology)

ماه شناسی، مطالعۀ سنگ های ماه می باشد. ماه شناسی همچنین به سطح و قسمت داخلی یا درونی ماه نظارت دارد.

ماه شناسی نامی است که از نظر زمین شناسی به شکل ماه داده شده است.

منبع :  www.noojum.com