دیکشنری ح حرکت رجعی (بازگردی) (retrograde motion)


حرکت رجعی (بازگردی) (retrograde motion)

حرکت رجعی، حرکت یک جسم در فضا را توصیف می کند. حرکت یک جسم هنگامی رجعی است که روبروی مسیر حرکت زمین در مدار قرار گرفته باشد.

اجسام در حرکت رجعی به نظر می رسد که از شرق به غرب در حرکت هستند.

منبع :  www.noojum.com