دیکشنری ه هلیم (helium)


هلیم (helium)

هلیم یک گاز است. بعضی از دانشمندان معتقدند که هلیم حدود سه دقیقه بعد از بیگ بنگ (مهبانگ) از ذرات شکل گرفته است. آنها دریافتند که حدود 23 درصد جهان از هلیم تشکیل شده است. هلیم از هیدروژن موجود در هسته ستارگانی مانند خورشید ساخته می شود. این عمل در دمای بسیار بالا توسط واکنش حرارتی- هسته ای اتفاق می افتد. عمل ساخت هلیم توأم با آزاد کردن مقادیر زیادی انرژی است.

هلیم یک عنصر است.

منبع :  www.noojum.com