دیکشنری ط طول موج (wavelength)


طول موج (wavelength)

طول موج، توصيف فاصله بين نقاط بالا يا پايين يك موج خاص مي‌باشد. اين اندازه گيري به منظور پي بردن به اينكه چه نوع موجي مورد مطالعه قرار گرفته است، به كار مي‌رود. قسمت‌هاي يك موج در امتداد حركت ممكن است قوي‌تر يا ضعيف‌تر شوند.

اشعه‌هاي گاما داراي طول موج كوتاه هستند.

منبع :  www.noojum.com