دیکشنری ت تصویر (image)


تصویر (image)

تصویر، نوعی عکس است. هنگامی که در یک آینه یا در عدسی یا در صفحه نمایش می نگرید شما یک تصویر را می بینید. همچنین تصویر، توصیف ظهور یک شیء در چشمی تلسکوپ یا دوربین دو چشمی است.

او در تلسکوپ تصویر شفافی از زهره دید.

منبع :  www.noojum.com