دیکشنری ت تریتون (Triton)


تریتون (Triton)

تریتون یک قمر است. این قمر یکی از هشت قمر نپتون است. تریتون یکی از بزرگترین اقمار منظومۀ شمسی است. این قمر دارای قطری معادل 2700 کیلومتر است. وویجر2 از کنار تریتون پرواز کرد و دریافت که این قمر بسیار سرد است. دمای تریتون 235- درجۀ سلسیوس بود. بر روی سطح این سیاره، فعالیت آتشفشانی شدیدی وجود دارد. سطح آن دارای شبکه ای از شکافهاست. تریتون دارای یک حرکت رجعی (بازگردی) است. این قمر در خلاف جهت نپتون حول محور خود می چرخد.

تریتون سردترین جرم در منظومۀ شمسی است.

منبع :  www.noojum.com