دیکشنری ا اخترسنجي (هيئت موضعي) (astrometry)


اخترسنجي (هيئت موضعي) (astrometry)

اخترسنجي ، شاخه‌اي از علم اخترشناسي است. اين علم در ارتباط با اندازه‌گيري حركت اجرام آسماني همچنين دلايل تغيير اين مكان‌ها با گذشت زمان را مورد مطالعه قرار مي‌دهد.

روش‌ها و وسايل تجهيزاتي مورد استفاده براي اندازه‌گيري، بخش مهمي از اخترسنجي هستند.

منبع :  www.noojum.com