دیکشنری ش شلیاقی ها (Lyrids)


شلیاقی ها (Lyrids)

شلیاقی ها یک رگبار شهابی هستند که در صورت فلکی شلیاق (چنگ رومی) ظاهر می شوند. در این رگبار شهابی، در هر ساعت 15 شهاب رؤیت می گردد.

شلیاقی ها می توانند در ماه ژوئن هر سال دیده شوند.

منبع :  www.noojum.com