دیکشنری ر راکت چند مرحله ای (multi- stage rocket)


راکت چند مرحله ای (multi- stage rocket)

راکت چند مرحله ای راکتی است که بیش از یک موتور دارد. موتورها یکی در بالای دیگری قرار گرفته اند. در ابتدا پایین ترین راکت روشن می شود. و بقیه راکت ها به نوبت روشن خواهند شد. این عمل به فضاپیما، رانش اضافه ای جهت فرستادن آن به فضا می دهد.

یک راکت چند مرحله ای برای پرتاب مأموریت فضایی آپولو به ماه مورد استفاده قرار گرفت.

منبع :  www.noojum.com