دیکشنری ن نظريه كپرنيك (Copernican theory)


نظريه كپرنيك (Copernican theory)

نظريه كپرنيك، نظريه‌اي بود كه به وسيله يك راهب لهستاني به نام نيكلاس كپرنيك ارائه شد. كپرنيك فكر مي‌كرد كه سيارات از جمله زمين به گرد خورشيد مي‌گردند. اين نظريه همچنين به نام نظريه خورشيد مركزي خوانده مي‌شود. نظريه كپرنيك درست بود. قبل از نظريه كپرنيك مردم تصور مي‌كردند كه زمين مركز عالم است. اين نظريه را نظريه بطليموس مي‌ناميدند.

نظريه كپرنيك به وسيله كپرنيك در سال 1543 منتشر شد.

(رصدخانه مدار گرد اخترشناسي)

منبع :  www.noojum.com