دیکشنری ک کوازار (اختروَش) (quasar)


کوازار (اختروَش) (quasar)

کوازار نام مختصر منبع رادیویی شبه ستاره ای است. کوازارها کهکشان هایی هستند که در فضای دور دست قرار دارند. آنها نور مرئی قوی و سیگنال های رادیویی قوی از خود گسیل می دارند.

کوازارها به قدری دورند که نور و سیگنال های دریافت شده از آنها به زمین، صدها میلیون سال پیش گسیل شده است.

منبع :  www.noojum.com