دیکشنری ن نسر واقع (کرکس نشسته) (Vega)


نسر واقع (کرکس نشسته) (Vega)

نسر واقع، ستاره ای در صورت فلکی شلیاق (جنگ رومی) است. نسر واقع پنجمین ستاره از نظر درخشندگی در آسمان، و دارای رنگی آبی است که با چشم غیرمسلح نیز دیده  می شود. درخشش نسر واقع 52 برابر خورشید است. این ستاره 26 سال نوری از زمین فاصله دارد. برخی دانشمندان بر این باورند که نسرواقع توسط حلقه های گاز و غبار احاطه  شده است. اگر این باور صحیح باشد، ممکن است یک سیستم سیاره ای در اطراف این ستاره  شکل گیرد.

نام علمی نسر واقع، آلفا شلیاقی ها می باشد.

منبع :  www.noojum.com